Ta strona wygląda najlepiej z włączoną obsługą JavaScript

Jak zainstalować Docker

 ·  ☕ 4 min czytania  ·  🐧 sysadmin

Exercises to complete:

 1. Zaktualizuj swój system
 2. Dodaj repozytorium Docker i odśwież repozytoria, jeśli jest to wymagane
 3. Zainstaluj Docker
 4. Włącz i uruchom usługę Docker
 5. Zweryfikuj instalację Docker

Aby zainstalować Docker, możesz postępować zgodnie z poniższymi krokami. Pamiętaj, że musisz mieć uprawnienia sudo lub dostęp root.

SLES 15 / openSUSE Leap 15.4

 1. Zaktualizuj swój system:

Najpierw upewnij się, że lista pakietów i system są aktualne.

1
2
sudo zypper refresh
sudo zypper update
 1. Zainstaluj Docker:

Teraz możesz zainstalować Docker przy użyciu następującego polecenia.

1
sudo zypper install docker
 1. Włącz i uruchom usługę Docker:

Po instalacji musisz uruchomić Docker i włączyć go do uruchamiania przy starcie.

1
2
sudo systemctl enable docker
sudo systemctl start docker
 1. Zweryfikuj instalację Docker:

Aby upewnić się, że Docker został poprawnie zainstalowany, możesz sprawdzić zainstalowaną wersję Docker.

1
docker --version

To powinno wyświetlić wersję Docker zainstalowaną na twoim systemie. Możesz również uruchomić prostą komendę Docker, taką jak:

1
sudo docker run hello-world

To polecenie pobiera obraz testowy i uruchamia go w kontenerze. Jeśli działa bez błędów, jest to dobrym dowodem na to, że Docker działa poprawnie.

Pamiętaj, aby uruchomić polecenia Docker jako użytkownik nie-root bez poprzedzania sudo, musisz dodać użytkownika do grupy docker:

1
sudo usermod -aG docker $USER

Następnie musisz się wylogować i zalogować ponownie, aby twoje członkostwo w grupie zostało odświeżone.

To wszystko! Pomyślnie zainstalowałeś Docker.

Debian 11

Aby zainstalować Docker na Debianie 11, wykonaj następujące kroki:

Krok 1: Aktualizacja systemu

Najpierw zaktualizuj swoją istniejącą listę pakietów:

1
sudo apt update

Następnie zaktualizuj pakiety:

1
sudo apt upgrade -y

Krok 2: Instalacja niezbędnego oprogramowania

Docker wymaga niektórych pakietów, które nie są domyślnie zainstalowane, w tym pakietów umożliwiających apt korzystanie z repozytorium przez HTTPS:

1
sudo apt install apt-transport-https ca-certificates curl gnupg lsb-release -y

Krok 3: Dodaj klucz GPG Dockera

Następnie dodaj oficjalny klucz GPG Dockera:

1
2
3
sudo install -m 0755 -d /etc/apt/keyrings
curl -fsSL https://download.docker.com/linux/debian/gpg | sudo gpg --dearmor -o /etc/apt/keyrings/docker.gpg
sudo chmod a+r /etc/apt/keyrings/docker.gpg

Krok 4: Ustaw stałe repozytorium Dockera

Następnie użyj poniższego polecenia, aby skonfigurować stabilne repozytorium Dockera:

1
2
3
4
echo \
 "deb [arch="$(dpkg --print-architecture)" signed-by=/etc/apt/keyrings/docker.gpg] https://download.docker.com/linux/debian \
 "$(. /etc/os-release && echo "$VERSION_CODENAME")" stable" | \
 sudo tee /etc/apt/sources.list.d/docker.list > /dev/null

Krok 5: Instalacja Docker CE (Community Edition)

Zaktualizuj listę pakietów apt i zainstaluj najnowszą wersję Docker CE:

1
2
sudo apt update
sudo apt install docker-ce docker-ce-cli containerd.io docker-buildx-plugin docker-compose-plugin -y

Krok 6: Weryfikacja instalacji Dockera

Na koniec sprawdź, czy Docker CE jest poprawnie zainstalowany, uruchamiając obraz hello-world Dockera:

1
sudo docker run hello-world

To polecenie pobiera obraz testowy i uruchamia go w kontenerze. Jeśli uruchomi się poprawnie, wyświetli komunikat informacyjny i zakończy działanie.

Powinieneś teraz mieć zainstalowany Docker na swoim systemie Debian 11. Jeśli chcesz uruchamiać polecenia Dockera jako użytkownik nie będący rootem, bez poprzedzania sudo, musisz dodać swojego użytkownika do grupy docker:

1
sudo usermod -aG docker ${USER}

Może być konieczne wylogowanie się i ponowne zalogowanie, aby te zmiany odniosły skutek.

Red Hat 9

Red Hat Enterprise Linux 9 usunął Docker z oficjalnych repozytoriów. Jednak nadal można zainstalować Docker, korzystając z innych metod.

Alternatywą jest użycie Podmana, który jest silnikiem kontenerów bez demonów, przeznaczonym do tworzenia, zarządzania i uruchamiania kontenerów OCI na systemie Linux. Kontenery można uruchamiać jako root lub w trybie bez roota.

Jeśli chcesz zainstalować Docker, oto jak to zrobić:

 1. Ustaw repozytorium:
1
sudo dnf config-manager --add-repo=https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
 1. Zainstaluj Docker Engine:
1
sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 1. Uruchom Docker:
1
sudo systemctl start docker
 1. Sprawdź, czy Docker Engine został poprawnie zainstalowany, uruchamiając obraz hello-world:
1
sudo docker run hello-world
 1. Włącz Docker, aby uruchamiał się podczas bootowania:
1
sudo systemctl enable docker

Pamiętaj, że proces instalacji może nieco różnić się w zależności od dokładnej wersji twojego systemu RHEL i konfiguracji systemu. Jeśli którykolwiek z kroków nie działa zgodnie z oczekiwaniami, odwołaj się do oficjalnej dokumentacji Docker.

Pamiętaj, że korzystanie z Dockera wymaga uprawnień roota, więc upewnij się, że używasz sudo z poleceniami Docker, lub odpowiednio nadaj Docker uprawnienia.

Jeśli chcesz korzystać z bardziej natywnego dla RHEL rozwiązania, rozważ użycie Podman i Buildah. Te narzędzia oferują podobne funkcje do Dockera, ale są zaprojektowane z inną architekturą, która nie wymaga demona i uruchamia się jako normalny użytkownik.

Pamiętaj też, że uruchomienie demona Docker na twoim systemie może mieć implikacje dla bezpieczeństwa; powinieneś je zrozumieć przed decyzją o użyciu Dockera.

Podziel się

sysadmin
UTWORZONE PRZEZ
sysadmin
QA & Linux Specialist