Ta strona wygląda najlepiej z włączoną obsługą JavaScript

Konfiguracja WordPress do połączenia ze zdalną bazą danych

 ·  ☕ 9 min czytania  ·  🐧 sysadmin

Cześć,

Opiszę tutaj krok po kroku konfigurację WordPress w konfiguracji dwóch serwerów. Mogą to być serwery fizyczne, lub zainstalowane na wirtualnych maszynach, czy to za pomocą VirtualBox , czy HyperV.

Zazwyczaj spotykamy się z tymi konfiguracjami powyżej, oczywiście są też inne rozwiązania, jak np. w przypadku usługodawcy hostingu, który ma w innym miejscu bazę danych, a w innym trzyma katalog na pliki strony internetowej, lecz ja zajmę się przypadkiem klasycznym, gdy rozróżniamy dwa różne serwery.

Dlaczego takie rozwiązanie? Z prostego powodu – bezpieczeństwo. Do serwera bazy danych nie ma dostępu z zewnątrz, czyli z Internetu. Jest on za tzw. NAT-em.

Opiszę rozwiązanie, które wdrożyłem u siebie na dwóch laptopach, które pełnią rolę serwerów w domu w celach nauki własnej.

Dotarłeś do tego miejsca? Świetnie! Zaczynajmy.

Konfiguracja WordPress do połączenia ze zdalną bazą danych

 1. Serwer bazy danych – CentOS 7.6
 2. Serwer www – Debian 9.8.0 , ewentualnie Red Hat, CentOS, Fedora.
 • Serwer bazy danych: Serwer z CentOS, na którym jest zainstalowana baza danych.
 • Server www: Serwer z Debian na którym jest zainstalowany WordPress.
 • wordpress: Nazwa bazy danych.
 • user: Użytkownik – klient bazy danych WordPress
 • haslo_uzytkownika_bazy_danych: hasło użytkownika bazy danych SQL – wordpress.
 • 192.168.0.11: Prywatny adres IP serwera bazy danych.
 • 192.168.0.10: Prywatny adres IP serwera www.
 • example_user: Lokalny użytkownik z prawami sudo, który nie jest rootem.
 • 190.100.100.90/example.com: Publiczny adres serwera , lub nazwa domeny (FQDN).

Zainstaluj serwer bazy danych MariaDB 10.3 na CentOS poleceniem:

1
sudo nano /etc/yum.repos.d/MariaDB.repo

Jeśli nie masz nano, to zainstaluj je poleceniem. Używanie jest łatwiejsze, niż vi.

1
sudo yum install nano

wklej tę zawartość:

1
2
3
4
5
6
7
# MariaDB 10.3 CentOS repository list - created 2019-03-02 11:00 UTC
# http://downloads.mariadb.org/mariadb/repositories/
[mariadb]
name = MariaDB
baseurl = http://yum.mariadb.org/10.3/centos7-amd64
gpgkey=https://yum.mariadb.org/RPM-GPG-KEY-MariaDB
gpgcheck=1

Wciśnij ctrl+o , aby zapisać. Wciśnij ctrl+x , aby wyjść z nano.

Zainstaluj serwer MariaDB oraz klienta:

1
sudo yum install MariaDB-server MariaDB-client

Wystartuj MariaDB serwer

1
sudo systemctl start mariadb

Włącz na stałe serwer MariaDB

1
sudo systemctl enable mariadb

Sprawdź status usługi MariaDB

1
sudo systemctl enable mariadb

Uruchom obsługę MariaDB poleceniem, ponieważ nie masz nadanego hasła użytkownika root bazy danych.

1
sudo mysql -u root

Po zalogowaniu się ustal hasło roota do MariaDB poleceniem:

1
2
3
GRANT ALL PRIVILEGES ON *.* TO 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'Twoje_haslo';
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Zaloguj się do MariaDB wcześniej ustalonym hasłem:

1
mysql -u root -p

Sprawdź status MariaDB:

1
2
status;
exit

Wykonaj poniższe polecenie:

1
mysql_secure_installation

Wyświetli się poniższe okno, w którym na pytanie o zmianę hasła root odpowiadasz literą n, ponieważ ustalone zostało wcześniej. Pozostałe pozycje potwierdzasz drukowaną literą Y.

Konfiguracja MariaDB aka dawne MySQL

Konfiguracja MariaDB aka dawne MySQL

W CentOS firewall jest zainstalowany domyślnie. Sprawdź, czy jest włączony.

1
firewall-cmd --state

Listowanie portów i serwisów firewall

1
firewall-cmd --list-all

Dodaj usługę mysql

1
firewall-cmd --permanent --add-service=mysql

Zrestartuj firewall

1
firewall-cmd --reload

Usunięcie usługi lub portu. Nie jest to potrzebne w tym momencie, ale może się przydać kiedyś. Z portu 3360 korzysta MariaDB oraz MySQL. Jeśi chcesz dodać ten port zamiast usługi, co czasem może być rozwiązaniem problemu, to zastąp remove słowem add.

1
2
firewall-cmd --permanent --remove-port=3306/tcp
firewall-cmd --permanent --remove-service=mysql

Zaloguj się do MariaDB

1
sudo mysql -u root -p

Wykonaj poniższe polecenie aby dodać bazę danych o nazwie wordpress

1
CREATE DATABASE wordpress;

Wykonaj polecenie, aby utworzyć użytkownika, który będzie korzystać z tej bazy. Nie powinien być to użytkownik root ze względów bezpieczeństwa.

1
CREATE USER 'user'@'localhost' IDENTIFIED BY 'haslo_użytkownika_bazy_danych';

Przydziel uprawnienia użytkownikowi user

1
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'user'@'localhost';

Utwórz użytkownika oraz przydziel uprawnienia do zdalnego dostępu do bazy danych wordpress dla użytkownika user. Adres IP to lokalny adres IP serwera www, na którym znajduje się WordPress. Hasło jest takie samo, jak hasło użytkownika, utworzonego wyżej.

1
2
CREATE USER 'user'@'192.168.0.10' IDENTIFIED BY 'haslo_użytkownika_bazy_danych';
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'user'@'192.168.0.10';

Wykonaj poniższe polecenia:

1
2
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Sprawdź, czy jesteś w stanie zalogować się stworzonym użytkownikiem:

1
2
3
mysql -u user -p
status;
exit

Na serwerze www z Debian wykonaj następujące polecenie:

1
sudo apt update && sudo apt install mariadb-client php-mysql

Sprawdź, czy możesz się zalogować przy pomocy poniższego polecenia:

1
mysql -u user -h 192.168.0.11 -p

Sprawdź status MariaDB

1
status;

Zamknij połączenie wychodząc z MariaDB.

1
exit

Instalacja WordPress

Utwórz katalog o nazwie src w katalogu swojej witryny, aby przechowywać nowe kopie plików źródłowych WordPress. W tym przewodniku jako przykład wykorzystano katalog domowy /var/www/html/example.com/. Przejdź do tego nowego katalogu:

1
2
sudo mkdir -p /var/www/html/example.com/src/
cd /var/www/html/example.com/src/

Ustaw użytkownika serwera WWW, www-data, jako właściciela katalogu domowego swojej witryny. www-data jest grupą.

1
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/example.com/

Zainstaluj najnowszą wersję WordPress i wypakuj ją:

1
2
sudo wget http://wordpress.org/latest.tar.gz
sudo -u www-data tar -xvf latest.tar.gz

Zmień nazwę pliku latest.tar.gz na wordpress, a następnie ustaw datę przechowywania kopii zapasowej oryginalnych plików źródłowych. Będzie to przydatne, jeśli zainstalujesz nowe wersje w przyszłości i będzie potrzeba powrócić do poprzedniej wersji:

1
sudo mv latest.tar.gz wordpress-`date "+%Y-%m-%d"`.tar.gz

Utwórz katalog public_html, który będzie katalogiem głównym WordPress. Przenieś pliki WordPress do folderu public_html:

1
2
sudo mkdir -p /var/www/html/example.com/public_html/
sudo mv wordpress/* ../public_html/

Nadaj folderowi public_html uprawnienia dla grupy www-data:

1
sudo chown -R www-data:www-data /var/www/html/example.com/public_html

Przejdź do katalogu, do którego wyodrębniono WordPress, skopiuj przykładową konfigurację i ustaw ją tak, aby korzystała ze zdalnej bazy danych:

1
2
cd /var/www/html/example.com/public_html
sudo cp wp-config-sample.php wp-config.php

Zmień zmienne logowania tak, aby pasowały do bazy danych i użytkownika. Zastąp 192.168.0.11 prywatnym adresem IP serwera bazy danych. Edytuj plik:
/var/www/html/example.com/public_html/wp-config.php

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'user');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'haslo_użytkownika_bazy_danych');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', '192.168.0.11');

Dodaj klucze bezpieczeństwa, aby zabezpieczyć wp-admin.

Użyj Generatora kluczy bezpieczeństwa WordPress, aby utworzyć losowe, skomplikowane hashe, których WordPress użyje do zaszyfrowania danych logowania. Skopiuj wynik i zastąp odpowiednią sekcję w pliku wp-config.php:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
/**#@+
 * Authentication Unique Keys and Salts.
 *
 * Change these to different unique phrases!
 * You can generate these using the {@link https://api.wordpress.org/secret-key/1.1/salt/ WordPress.org secret-key service}
 * You can change these at any point in time to invalidate all existing cookies. This will force all users to have to log in again.
 *
 * @since 2.6.0
 */
define('AUTH_KEY',     'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_KEY', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_KEY',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_KEY',    'put your unique phrase here');
define('AUTH_SALT',    'put your unique phrase here');
define('SECURE_AUTH_SALT', 'put your unique phrase here');
define('LOGGED_IN_SALT',  'put your unique phrase here');
define('NONCE_SALT',    'put your unique phrase here');
/**#@-*/

Zabezpieczenie ruchu do i z bazy danych WordPress za pomocą SSL

Domyślnie CentOS ma utworzony katalog z certyfikatami i nie trzeba żadnego katalogu tworzyć. Wejść do niego można:

1
cd /etc/pki/tls/certs/

Wygeneruj klucz urzędu certyfikacji i utwórz certyfikat oraz klucz prywatny. Odpowiadaj na odpowiednie monity. Klucz w tym przykładzie wygasa za 100 lat. Zmień wartość dni-dni 36500 w tym i następnych krokach, aby ustawić certyfikaty do wygaśnięcia w razie potrzeby:

1
2
sudo openssl genrsa 4096 > ca-key.pem
sudo openssl req -new -x509 -nodes -days 36500 -key ca-key.pem -out cacert.pem

Common Name ustaw na

1
MariaDB

Utwórz certyfikat serwera i zapisz klucz RSA. Nazwa zwykła (common name) powinna być nazwą FQDN lub adresem IP twojego serwera WWW. W tym przypadku

1
190.100.100.90 
1
2
sudo openssl req -newkey rsa:4096 -days 36500 -nodes -keyout server-key.pem -out server-req.pem
sudo openssl rsa -in server-key.pem -out server-key.pem

Podpisz certyfikat:

1
sudo openssl x509 -req -in server-req.pem -days 36500 -CA cacert.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out server-cert.pem

Przenieś klucze i certyfikat na stałe miejsce:

1
mv *.* /etc/pki/tls/certs/ && cd /etc/pki/tls/certs/

Wygeneruj klucz klienta. Odpowiadaj na odpowiednie monity i ustaw wspólną nazwę na FQDN lub adres IP swojego serwera WWW: 190.100.100.90

1
sudo openssl req -newkey rsa:2048 -days 36500 -nodes -keyout client-key.pem -out client-req.pem

Zapisz jako klucz RSA

1
sudo openssl rsa -in client-key.pem -out client-key.pem

Podpisz certyfikat klienta

1
sudo openssl x509 -req -in client-req.pem -days 36500 -CA cacert.pem -CAkey ca-key.pem -set_serial 01 -out client-cert.pem

Zweryfikuj certyfikaty

1
openssl verify -CAfile cacert.pem server-cert.pem client-cert.pem

Powinien przy obu wyświetlić OK.

Wyedytuj plik server.cnf na CentOS

1
sudo nano /etc/my.cnf.d/server.cnf

Dodaj w sekcji [mysqld]:

1
2
3
4
ssl-ca=/etc/pki/tls/certs/cacert.pem
ssl-cert=/etc/pki/tls/certs/server-cert.pem
ssl-key=/etc/pki/tls/private/server-key.pem
ssl-cipher=ECDHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-GCM-SHA256:ECDHE-RSA-AES256-GCM-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-GCM-SHA384:DHE-RSA-AES128-GCM-SHA256:DHE-DSS-AES128-GCM-SHA256:kEDH+AESGCM:ECDHE-RSA-AES128-SHA256:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA256:ECDHE-RSA-AES128-SHA:ECDHE-ECDSA-AES128-SHA:ECDHE-RSA-AES256-SHA384:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA384:ECDHE-RSA-AES256-SHA:ECDHE-ECDSA-AES256-SHA:DHE-RSA-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES128-SHA:DHE-DSS-AES128-SHA256:DHE-RSA-AES256-SHA256:DHE-DSS-AES256-SHA:DHE-RSA-AES256-SHA:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!DES:!RC4:!3DES:!MD5:!PSK

Znajdź zakomentowaną linię #bind-address, usuń # , co spowoduje odkomentowanie i ustaw jak poniżej. Adres IP oczywiście zmień na lokalny adres IP serwera CentOS, na którym jest zainstalowana baza danych MariaDB.

1
bind-address  = 192.168.0.11 

Wciśnij ctrl+o, a następnie ctrl+x

Przenieś plik server-key do folderu private

1
mv /etc/pki/tls/certs/server-key.pem /etc/pki/tls/private/

Zaloguj się do MariaDB i wymagaj protokołu SSL dla wszystkich logowań do bazy danych. Zastąp 192.168.0.10 prywatnym adresem IP

1
sudo mysql -u root -p
1
2
3
GRANT ALL PRIVILEGES ON wordpress.* TO 'user'@'192.168.0.10' REQUIRE SSL;
FLUSH PRIVILEGES;
exit

Zrestartuj serwer MariaDB:

1
sudo systemctl restart mysql

Skopiuj certyfikaty i klucz do serwera WWW. Zamień użytkownika example_user na użytkownika serwera WWW, a 192.168.0.10 na prywatny adres IP serwera WWW:

1
scp cacert.pem client-cert.pem client-key.pem example_user@192.168.0.10:~/certs

Na serwerze www utwórz katalog i przenieś certyfikaty i klucz do /etc/mysql/ssl:

1
sudo mkdir /etc/mysql/ssl && sudo mv ~/certs/*.* /etc/mysql/ssl

Jeśli katalog /etc/mysql/ssl już istnieje, to wykonaj samo polecenie po znaczkach &&.

Skonfiguruj klienta MariaDB serwera WWW do korzystania z SSL. Znajdź sekcję [mysql] w pliku 50-mysql-clients.cnf i dodaj lokalizacje dla certyfikatów i klucza:

1
sudo nano /etc/mysql/mariadb.conf.d/50-mysql-clients.cnf

wklej poniższą zawartość w sekcji [mysql]

1
2
3
ssl-ca=/etc/mysql/ssl/cacert.pem
ssl-cert=/etc/mysql/ssl/client-cert.pem
ssl-key=/etc/mysql/ssl/client-key.pem

W przypadku, gdy masz dwa serwery oparte o Red Hat, CentOS, lub Fedora, wyedytuj plik mysql-clients.cnf

1
sudo nano /etc/my.cnf.d/mysql-clients.cnf

wklej do niego poniższa zawartość w sekcję [mysql]

1
2
3
ssl-ca=/etc/mysql/ssl/cacert.pem
ssl-cert=/etc/mysql/ssl/client-cert.pem
ssl-key=/etc/mysql/ssl/client-key.pem

Zaloguj się z serwera www z Debian do serwera bazy danych MariaDB z CentOS przy pomocy poniższego polecenia:

1
mysql -u user -h 192.168.0.11 -p

Jeśli się połączy, wyświetlony zostanie wiersz zachęty MariaDB. Wpisz polecenie:

1
2
status;
exit

Dodaj dyrektywę przed zdalną bazą danych w wp-config, która zmusza WordPress do używania SSL do połączenia z bazą danych:

 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
...
define( 'MYSQL_CLIENT_FLAGS', MYSQLI_CLIENT_SSL );

/** The name of the database for WordPress */
define('DB_NAME', 'wordpress');

/** MySQL database username */
define('DB_USER', 'user');

/** MySQL database password */
define('DB_PASSWORD', 'haslo_użytkownika_bazy_danych');

/** MySQL hostname */
define('DB_HOST', '192.168.0.11');
...

Uzyskaj dostęp do interfejsu instalacyjnego WordPress poprzez wp-admin. Użyj przeglądarki, aby przejść do example.com/wp-admin. Jeśli połączenie z bazą danych zakończy się powodzeniem, zobaczysz ekran instalacji:

Instalacja WordPress

Instalacja WordPress
Podziel się

sysadmin
UTWORZONE PRZEZ
sysadmin
QA & Linux Specialist